AVG Privacy Policy

AVG Privacy Policy verklaring

Laatst bijgewerkt: 27 mei 2018
AVG privacy verklaring:
Voetbalclub NVC Netterden, Emmerikseweg 2a, 7077 AP Netterden.

Algemeen;
Voetbalclub NVC hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Voetbalclub NVC stelt ten doel om zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), te houden. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze verklaring;
• Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

De secretaris van Voetbalclub NVC vult ook de rol van Functionaris Gegevensbescherming. Deze is te bereiken via secretaris@fc-nvc.nl

Reden voor verwerking; Voetbalclub NVC verwerkt uw persoonsgegevens (veelal door verwerker Sportlink) voor:
• Alle voetbal gerelateerde activiteiten, zoals ledenadministratie, teamsamenstelling, wedstrijdgegevens, contributies, vrijwilligersbeheer etc.
• Bekendmaking van nieuwsbrieven/informatie over wedstrijden of activiteiten.
• Informatie over onze dienstverlening, wijzigingen van onze diensten en producten.
• Sponsoractiviteiten.
• Verwerking van Persoonsgegevens van leden;

Voetbalclub NVC verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van verenigingsdiensten en/of omdat u deze zelf (heeft) verstrekt t.b.v. van voetbal of daaraan direct gerelateerde activiteiten. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• NAW-gegevens
• Geslacht
• Geboortedatum
• Telefoonnummers en e-mailadressen
• Bankgegevens
• Spelerspasfoto (ook de spelerspasfoto die u via KNVB Voetbal.nl beschikbaar stelt)
• Overige persoonsgegevens die u zelf actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op de KNVB Voetbal.nl app aan te maken en lid te worden van onze vereniging en deel te nemen aan openbare (sport)activiteiten, in correspondentie en telefonisch
• Gegevens over uw activiteiten op onze website waar u vrijwillig aan deel neemt door (lidmaatschap) te betalen.
Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers en Vrijwilligers

Persoonsgegevens van Medewerkers en Vrijwilligers worden door Voetbalclub NVC verwerkt ten behoeve het uitvoering geven aan een vrijwilligersovereenkomst of collectieve verzekering.
Voor deze doelstelling(en) kan Voetbalclub NVC de volgende persoonsgegevens vastleggen:
• Voornaam;
• Achternaam;
• Telefoonnummer;
• E-mailadres;
• Geboortedatum;
• Vergoeding; ( alleen vrijwilliger)
• Bankgegevens. ( vrijwilliger)

Deze persoonsgegevens worden door Voetbalclub NVC opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode dat men een overeenkomst heeft /verzekering geniet en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Sponsors of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Voetbalclub NVC verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
• Administratieve doeleinden;
• Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
• Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is: een overeengekomen opdracht;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Voetbalclub NVC de volgende persoonsgegevens vastleggen:
• Voornaam;
• Tussenvoegsel;
• Achternaam;
• (Zakelijk) Telefoonnummer;
• (Zakelijk) E-mailadres;

Deze persoonsgegevens worden door Voetbalclub NVC opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens;
Voetbalclub NVC verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:
• Gegevens van personen jonger dan 16 jaar (dit zijn gegevens waarvoor u zelf/ouders in de voetbal.nl app toestemming heeft gegeven).
• Foto’s en video’s van onze (voetbal)activiteiten waarvoor u een lidmaatschap met onze vereniging bent aangegaan.
• Foto’s en video’s van overige activiteiten.

Onze dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verwerken over personen die jonger zijn dan 16 jaar anders dan de voor voetbal benodigd. Alle andere informatie kan alleen worden verwerkt met een schriftelijke toestemming van ouders of voogd. Bij informatie die bijvoorbeeld via de website of sociale media binnenkomt kan niet altijd direct worden vastgesteld of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan actief betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via de secretaris.
Geautomatiseerde verwerking en besluitvorming; Sportlink

Voetbalclub NVC laat haar administratie, sponsorcontacten, teamsamenstelling, wedstrijdzaken, tuchtzaken centraal verwerken door NVC, de KNVB; Sportlink,
Op deze manier worden veel besluiten genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Voetbalclub NVC) er nog tussen zit.

Voetbalclub NVC neemt zo, mede door geautomatiseerde verwerkingen, ook besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Opmerkingen:
• in sportlink worden ook extra gegevens vastgelegd zoals naam van de ouders, school, of ouders al dan niet willen meehelpen
• in sportlink worden ook gegevens voor de contributie administratie vastgelegd zoals lidmaatschap, activiteiten, facturen, betaalstatus, start en einddatum van lidmaatschap.

Sportlink is zich als verwerker van persoonsgegevens bewust van de noodzaak tot de beveiliging van de haar toevertrouwde gegevens. Deze gegevensbeveiliging is steeds een onderwerp bij nieuwe ontwikkelingen en sportlink houdt de bestaande situatie regelmatig tegen het licht. Effectieve gegevensbeveiliging is uiteindelijk een optelsom van een veelheid aan factoren. Om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen, zijn de volgende maatregelen genomen:
• Sportlink host haar systemen bij een gerenommeerde hosting partij die beschikt over toonaangevende security certificeringen zoals ISO27001 en SSAE 16 SOC 2;
• De systemen van Sportlink worden gehost in een zwaar beveiligde omgeving die slechts voor een beperkt aantal personen toegankelijk is;
• Communicatie tussen die omgeving en de buitenwereld verloopt over versleutelde verbindingen (HTTPS, SSH, VPN technieken);
• Bijzondere informatie, zoals wachtwoorden, wordt versleuteld opgeslagen in onze databases;
• Administratieve toegang tot systemen is uitsluitend mogelijk via een beveiligde verbinding en alleen door die personen die hier daadwerkelijk noodzaak toe hebben;
• De systemen worden steeds tijdig voorzien van beveiligingsupdates.
Bij vragen of opmerkingen over sportlink kunt u mailen naar security@sportlink.com of de secretaris. De standaard voorwaarden van sportlink, waarin alle verwerkingsovereenkomst gerelateerde zaken zijn geregeld, is hier te downloaden
Privacy niveau Sportlink

Een bepaald privacy niveau is persoonlijk. Elk individu heeft een eigen persoonlijk privacy niveau en dit individuele privacy niveau bepaalt welke persoonsgegevens met anderen gedeeld (kunnen) worden. Sportlink verwerkt de gegevens als bewerker in opdracht van de KNVB of Voetbalclub NVC. In het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert Sportlink de privacy conform de huidige wetgeving. Daarin zijn er diverse niveaus te onderscheiden.
Personen die gebruik maken van de Voetbal.nl app of de KNVB Wedstrijdzaken app hebben de keuze uit 3 niveaus:
• Afgeschermd. Met dit privacy niveau worden personen als Afgeschermd getoond. Personen kunnen niet worden gevonden bij zoekopdrachten. Uitzondering op deze situatie is de ondersteuning van officiële processen als het Digitaal Wedstrijdformulier. Persoonsgegevens die nodig zijn om iemand tijdens het proces te legitimeren worden zijn beschikbaar voor de gebruiker.
• Normaal. Met dit privacy niveau worden alle persoonsgegevens van een persoon beschikbaar gesteld aan anderen maar wel voor het doel waarvoor het is opgeslagen. In dit geval voetbal gerelateerd.
• Beperkt. Met dit privacy niveau maken personen zich in de app bekend aan anderen. Personen kunnen worden gezocht en gevonden. Van deze personen is geen foto beschikbaar voor anderen.

De instellingen hebben hun invloed op de verschillende producten. De app’s Wedstrijdzaken en Voetbal.nl tonen de informatie op basis van de ingestelde privacyregels.
De privacy instellingen kunnen op verschillende manieren worden aangepast:
Door Zelf Wijzigen in de app (KNVB Wedstrijdzaken en Voetbal.nl). Dit kan ook via een verzoek aan de ledenadministratie van Voetbalclub NVC die het privacy verzoek in Sportlink Club administratie kan verwerken.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren;
Voetbalclub NVC bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
• Persoonsgegevens; > 1 jaar > Nadat uw lidmaatschap is beëindigd.
• Overige gegevens > 1 jaar > Nadat uw lidmaatschap is beëindigd.
• Foto’s evenementen; > 2 jaar > Zolang deze nog enige actualiteit of waarde voor de vereniging hebben.

Beveiliging;
Voetbalclub NVC heeft ook buiten Sportlink om passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. De volgende maatregelen zijn genomen;
• Alle personen die namens Voetbalclub NVC van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
• We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

Delen van persoonsgegevens met derden;
Voetbalclub NVC deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een gemaakte overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. (zie sportlink) Voetbalclub NVC blijft ook zelf verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast kan Voetbalclub NVC uw persoonsgegevens aan andere derden verstrekken. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke schriftelijke toestemming.
De partijen waar wij persoonsgegevens mee uitwisselen zijn: De KNVB, de Gemeente Oude IJsselstreek en Justitie/Politie. In dit laatste geval zal Voetbalclub NVC die alleen verstrekken bij strafbare feiten die een directe relatie hebben met de kernactiviteiten van Voetbalclub NVC en verband houden met de veiligheid van leden, bezoekers en het complex.

Social Media;
Voetbalclub NVC gebruikt ook (eigen) social media kanalen, in een dialoog met leden en bezoekers van de website over haar vereniging. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden. Voetbalclub NVC volgt actief hiervoor het internet en diverse sociale mediakanalen, zoals Facebook. Hierbij spant Voetbalclub NVC zich in om discussies op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en/of proactief op in te gaan en individuele, relevante vragen en opmerkingen te beantwoorden. Voetbalclub NVC behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan discussies en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, Voetbalclub NVC (persoons-) gegevens vast zal leggen. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met dit privacy beleid worden verwerkt.
Voetbalclub NVC is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan haar sociale mediakanalen of de content.

Foto’s en video’s delen op de website of sociale media;
Het delen van foto’s en video’s van (mede-)spelers door ouders, technische staf of andere leden van de voetbalvereniging is veelvoorkomend en vaak goedbedoeld. Die foto of video waarop zegt iets over bijvoorbeeld de etniciteit of voorkomen en er kunnen zaken aan worden afgeleid. Deze informatie kan zo dus gevoelig en ongewenst zijn. Maar wat nu als een ouder niet wil dat een foto of video van hun kind daarop wordt getoond? Voetbalclub NVC is verplicht om gehoor te geven aan dit verzoek en dient maatregelen te nemen.

Daarom is het vanuit het oogpunt van privacy belangrijk dat de afgebeelde persoon (of zijn ouders) toestemming geeft en voorafgaande in de administratie van Sportlink kiest voor een privacy niveau. Deze keuze maak je als ouder of lid van Voetbalclub NVC dus zelf en die keuze hoeft niet bekend te zijn bij derden. De informatie wordt in Sportlink ingevoerd en zorgt ervoor dat het op een correcte wijze wordt weergegeven. Bij Afgeschermd of Beperkt kunnen dergelijke foto’s niet zondermeer worden geplaatst. Voetbalclub NVC is altijd verplicht om gehoor te geven aan een verzoek tot verwijdering.

Cookies, of vergelijkbare technieken;
Voetbalclub NVC gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen;
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Voetbalclub NVC en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar de secretaris.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u persoonlijk is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Voetbalclub NVC wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Om het voor u wat overzichtelijker te laten zijn wie uw eventuele gegevens beheren kunt u het statement raadplegen.

Bestuur Voetbalclub NVC
27 mei 2018

Netterdense Voetbal Club